Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”

Walce, dnia 05 czerwca 2015 r.

 

 

Nr PP-OŚ. 6220.2.1.2015.WLN

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013, poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”

 

Jednocześnie informuję, że w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia   3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z prośbą  o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15. mg Bernard Kubata

Otrzymują:

    1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. Kpa (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm)

  1. a/a

Wójt Gminy

             /-/ mgr Bernard Kubata