Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce
z dnia 27 lipca 2015 roku

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1223 z późn. zm.)

 

informuję

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”.

 

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1223 z późn. zm.), Wójt Gminy Walce zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. dokumentu.


W odpowiedzi na wniosek:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.2.69.2015.KM  z dnia 13.07.2015 r. uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”.

 

- Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ.9022.246.2015.JG z dnia 14.07.2015 r. uzgodnił zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”.

 

    Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”

„Głównym zadaniem projektu jest przyczynienie się do osiągnięcia określonych celów strategicznych:

- potencjał endogeniczny,

- infrastruktura techniczna i społeczna,

- usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców,

- współpraca i promocja.”

 

„Przepis zawarty w art. 4 ust. 3 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA), umożliwia niepodejmowanie SOOŚ w przypadku , kiedy miałoby dojść do powielenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Wobec faktu przeprowadzenia procedur z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, w stosunku do innych dokumentów i przedsięwzięć, które zgodnie z przedstawionymi informacjami łącznie zawierają wszystkie działania przewidziane w projekcji Strategii, można przyjąć, że założenia projektowanego dokumentu zostały poddane postępowaniom wynikającym z przepisów ustawy OOŚ, poprzez stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji tranzytowej Brożec –Grocholub oraz przeprowadzenie strategicznej oceny dla: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy walce, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Walce.”

 

 

                                                                               
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce (www.bip.walce.pl),
 

 

Z up. Wójta

mgr Ilona Wyciślok

Sekretarz Gminy