Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)

Walce, 01 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Samorządowym Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku pracy konserwatora nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia  naboru na stanowisko:

W wyznaczonym terminie w ogłoszeniu o naborze, nie wpłynęła żadna oferta.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kierownik

                                                                                                        /-/   Tomasz Linek             

 


Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

 

O G Ł A S Z A

nabór na stanowisko konserwatora

  1. Wymiar zatrudnienia: 1 osoba – pełny etat;
  2.  Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

            a/ wykształcenie zawodowe, średnie techniczne lub wyższe;

            b/ uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 k V;

            c/ umiejętność montażu oraz naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

            d/ umiejętność wymiany wodomierzy;

e/ prawo jazdy kat. B;

            f/ podstawowa znajomość obsługi komputera;

            g/ korzystanie z pełni praw publicznych;                           

            h/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

            i/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;

            j/ nieposzlakowana opinia

 

2) wymagania dodatkowe:

            a/ wiedza i znajomość podstawowych zagadnień z zakresu utrzymania i funkcjonowania urządzeń stacji uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków;

            b/ umiejętność obsługi kosiarek oraz pomp spalinowych;

            c/ mile widziana praktyka na podobnym stanowisku;

            d/ dyspozycyjność;

            e/ cechy osobowości: samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, dokładność, terminowość;

            f/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; 

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1) prace związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej – kanalizacyjnej, przepompowniami  oraz stacji uzdatniania wody;

2) obsługa stacji uzdatniania wody;

3) usuwanie awarii sieci wodociągowej – kanalizacyjnej,

IV.   Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:

         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie

            pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182

ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 (Dz.U. z 2014, poz.1202  ze zm.)"

oraz na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dotychczasowych moich miejscach pracy   i nauki w celu: potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przeze mnie nieposzlakowanej opinii 

     b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

         (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia

         zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

     d/ kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

     e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,

         zaświadczenia o zatrudnieniu);

     f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty,

         zaświadczenia);

     g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym

         stanowisku;

     h/ oryginał kwestionariusza osobowego.

 

V.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 30.09.2015 r. do godz. 1500

b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko konserwatora” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 2 – biuro WiK lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                                             Kierownik


                                                                                                        /-/   Tomasz Linek             

 

DOCKWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJACEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE.doc (29,50KB)