Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego

Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

                                                                                             

Walce, dnia 27 październik 2015 r.

                                                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisko pracy konserwatora

wybrany został    Pan Janusz Florek, zamieszkały(a) w Walcach

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

Pan Janusz Florek spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się jako osoba komunikatywna, właściwie przedstawił swoją wiedzę, predyspozycje zawodowe i umiejętności. Wykazał się doświadczeniem zawodowym na oferowanym stanowisku pracy.

                                                                                               

      

                                                                                                                            Kierownik

                                                                                                   /-/   Tomasz Linek          


 

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko pracy konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w  Walcach zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

FLOREK JANUSZ

WALCE

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu 27 października 2015 r.     o godz. 9-tej w biurze zakładu pok. Nr 2, Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18.


Walce, dnia 20 października  2015 r.

 


Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach  

O G Ł A S Z A

nabór na  konserwatora

  1. Wymiar zatrudnienia: 1 osoba – pełny etat;
  2.  Wymagania w stosunku do kandydatów:

1) wymagania niezbędne:

            a/ wykształcenie zawodowe, średnie techniczne elektryczne;

            b/ umiejętność montażu oraz naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

            d/ umiejętność wymiany wodomierzy;

e/ prawo jazdy kat. B;

            f/ podstawowa znajomość obsługi komputera;

            g/ korzystanie z pełni praw publicznych;                           

            h/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

            i/ posiadanie ogólnego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie;

            j/ nieposzlakowana opinia

2) wymagania dodatkowe:

            a/ preferowane uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 k V;

            b/ dyspozycyjność;

            c/ cechy osobowości: samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, dokładność, terminowość;

            d/ umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji; 

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1) prace związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej – kanalizacyjnej,nprzepompowni  oraz stacji uzdatniania wody;

2) obsługa stacji uzdatniania wody;

3) usuwanie awarii sieci wodociągowej – kanalizacyjnej,

 

IV.   Wymagane dokumenty:

a/ list motywacyjny oraz CV winne być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz.1202  ze zm.)"

     b/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

     c/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

     d/ kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

     e/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

     f/ kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

     g/ oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym  stanowisku;

     h/ oryginał kwestionariusza osobowego.

 

V.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a/ termin 15.10.2015 r. do godz. 1500

b/ komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na  konserwatora” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach pok. nr 2 – biuro WiK lub pocztą na adres 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18 (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                                                                 Kierownik

                                                                                                                         /-/   Tomasz Linek             

Walce, dnia 1.10.2015 r.

 

DOCKWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJACEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE.doc (29,50KB)