Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                       Walce, dnia 28.10.2015

   Nr PP.OŚ.6220.3.9.2015.WLN

 

 

O B W I E S ZC Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCE

 

 

Działając na podstawieart. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ze zm.), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Montaż zbiornika na octan etylu oraz zwiększenie poziomu produkcji w związku ze zwiększeniem czasu pracy do 350 dni/rok”. Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Wójt Gminy Walce wydał w dniu 31 lipca 2015 r. Postanowienie (znak: Nr PP.OŚ.6220.3.3.2015) nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po przedłożeniu raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Walce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni (tj. od dnia 29 października do 18 listopada 2015r.) w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Walce - w miejscu planowanej inwestycji.

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Bernard Kubata

 

 

PDFWezwanie do uzupełnienia -RDOŚ.pdf (202,87KB)