Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową

Walce, dnia 17 listopada 2015 r.

 

Nr PP-OŚ. 6220.5.6.2015.WLN

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY WALCE

     o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013, poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce” zostało zakończone.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zastosowano przepisy art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Walce, wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscowości Dobieszowice i Walce.

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15.

 

          Wójt Gminy

                              mgr Bernard Kubata

 

Otrzymują:

    1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. Kpa (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm)

  1. a/a