Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce

                                                                                                  Walce, dnia 14 grudnia 2015r.

 
Nr PP-OŚ. 6220.5.8.2015.WLN

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce


Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w związku z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.), zawiadamiam że w dniu 14 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Walce wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.), zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które zostało zamieszczone na stronie bip Urzędu Gminy Walce www.bip.walce.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, w miejscowości Walce i Dobieszowice. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki  w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Walce informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach decyzji Wójta Gminy Walce z dnia 14 grudnia 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce.

 

Wójt Gminy Walce

/-/ Bernard Kubata