Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

 

Walce, dnia 21.12.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) oraz UCHWAŁY Nr VII/52/2015 Rady Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w dniach od 4 stycznia 2016 r. do 3 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walce, w ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami w/w planu miejscowego, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia  2016 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmian w/w planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walce  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 lutego 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), w przedmiotowym postępowaniu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian w/w planu miejscowego.   W siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce będą dostępne następujące dokumenty: uzgodnienia z właściwymi organami odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian w/w planu miejscowego.

                                                          

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Walce

                                                                                              mgr Bernard Kubata

 

 

PDFzmiana mpzp Stradunia- wyłożenie.pdf (139,11KB)