Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Walce, dnia 04.05.2016 r.

   Nr  PP-OŚ.6220.8.9.2015.JLK

 

O B W I E S ZC Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCE

 

Działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353ze zm.), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa fermy zlokalizowanej w miejscowości Brożec o nowy budynek inwentarski przeznaczony do chowu drobiu.”. Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Wójt Gminy Walce wydał w dniu 11 stycznia 2016 r. Postanowienie (znak: Nr PP-OŚ.6220.8.5.2015.WLN) nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po przedłożeniu raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Walce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni (tj. od dnia 06 maja do 27 maja 2016 r.) w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Walce   ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Brożec - w miejscu planowanej inwestycji.

 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                                                  /-/ Bernard Kubata