Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie otwartego konkursu ofert

WÓJT GMINY WALCE

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku na terenie Gminy Walce.

 

I. ZADANIE OBEJMUJE:

    - rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Walce.

    - propagowanie   kultury   fizycznej    i    podnoszenie  poziomu   sportowego  w    środowisku

      wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Wysokość dotacji na realizację zadania w 2006 roku – 50.000 zł /słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych/.

II. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

      Podmiot składający ofertę:

     1/ wykonuje zadanie samodzielnie

     2/ posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

       - termin 01 lutego – 31 grudnia 2006r.

       - beneficjenci: mieszkańcy Gminy Walce

       - miejsce realizacji zadania: teren Gminy Walce

IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT:

        Ofertę   należy   złożyć w  nieprzekraczalnym  terminie  w  ciągu  30 dni od dnia ogłoszenia

        konkursu    w    sekretariacie    Urzędu    Gminy    Walce    na    formularzu   określonym  w  

        Rozporządzeniu   Ministra  Gospodarki,  Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 29 października

        2003 roku  /Dz.U.Nr 193, poz.1891/.

V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

     1/ ocena realizacji zadania przez podmiot

     2/ dotychczasowe  doświadczenie  oferenta  w  realizacji  zadań w zakresie kultury fizycznej i 

         sportu

     3/ ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

     4/ ocena   przedstawionej   kalkulacji   kosztów   realizacji   zadania,  w tym w odniesieniu do

         zakresu  rzeczowego zadania

     5/ konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku gdy wpłynie jedna oferta

     6/ szczegółowe   warunki   realizacji  i  rozliczenie  zadania określi umowa zawarta pomiędzy

         Wójtem Gminy Walce, a wybranym podmiotem

VI. W 2005 roku powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Walcach

       wysokość środków 30.000 zł / słownie trzydzieści tysięcy złotych/

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / D.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami / należy złożyć w sekretariacie lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce, z dopiskiem „Oferta-sport”.

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce, w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej gminy.

 

 

         

informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Marek Smandzik
data wytworzenia: 28-12-2005 r.