Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na

stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku urzędniczym ds. ochrony środowiska

 

została wybrana Pani Ewa Krasowska zamieszkała w Krapkowicach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna w wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdziła, że Pani Ewa Krasowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka przedstawiła wysoki poziom przygotowania merytorycznego i wykazała się doświadczeniem w zakresie realizacji zadań na stanowisku ds. ochrony środowiska.

                                                                                        

20.09.2016 r.                                                                               WÓJT GMINY

                                                                                              mgr Bernard Kubata

 


 

OGŁOSZENIE

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

 

Nazwisko i imię

 

Miejsce zamieszkania

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Ewa Krasowska

Krapkowice

 

1400

 

 

Aneta Kilańczyk

 

Krapkowice

1430

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 12 września 2016 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 pok. nr 9.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                     /-/  mgr Bernard Kubata

     Walce, dnia 06.09.2016 r.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY WALCE
OGŁASZA NABÓR

na
stanowisko urzędnicze  ds. ochrony środowiska

 

 Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

 Urząd Gminy w Walcach

 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18
 

 Wymiar zatrudnienia : 1 osoba  - pełny etat

 

Wymagania w stosunku do kandydatów :

 

1) wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ochrona środowiska,
 • wymagany staż pracy min. 3 lata, w tym 2 lata na stanowisku związanym z ochroną środowiska,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków. 

 

   2) dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • dyspozycyjność;
 • wysoka kultura osobista;
 • odporność na stres;
 • zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi komputera w  obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;
 • mile widziane opinie i referencje w poprzednich miejsc pracy;
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie;
 • znajomość przepisów prawa, w tym m.in. ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej.

 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

 1. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy ochrony środowiska, ochrony przyrody,ustawy o odpadach, ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarki wodnej, a w szczególności:

 - nadzór, kontrola  i  egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Walce,

 - prowadzenie spraw związanych z przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

 - kontrola, nadzór oraz wydawanie decyzji w sprawach związanych z odprowadzaniem ścieków przez  osoby fizyczne i prawne,

 - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zezwoleń na działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych;

  - prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

- prowadzenie działań  w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie działań  proekologicznych  oraz  koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty,

- realizacja programów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem środków  zewnętrznych,

   - ocena możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

           - sporządzanie planów, programów i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska

  - realizacja i bieżąca aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska, Programu Gospodarki Odpadami, Regulaminu utrzymania porządku i czystości,

            -  realizacja zadań związanych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest,

   - współpraca z Związkiem Międzygminnym Czysty Region w zakresie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy;

            - naliczanie opłat środowiskowych;

    - nadzór i realizacja określonych w ustawie o ochronie przyrody zakazów dotyczących ustanowionych form ochrony przyrody;

        - opiniowanie decyzji w sprawie odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów;

2) Przeprowadzanie postępowań przed wydaniem decyzji środowiskowych w sprawach oddziaływania na środowisko oraz opiniowania o zasadności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

3) Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponadto szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy

 

Wymagane dokumenty:

a)  list motywacyjny oraz CV  opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922 ) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902)";

b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);

d) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

f)  kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje ( kursy, certyfikaty, zaświadczenia);

g) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;

h) oryginał kwestionariusza osobowego.


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a)  termin 5 września  2016 r. do godz. 15:00
b) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na w/w adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym, o złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

 

Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów.

 

Walce, dnia 23 sierpnia 2016 r.

                                                                                                   

                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                   /-/ Bernard Kubata