Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/223/05

Rady Gminy w Walcach z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441/
Rada Gminy w Walcach uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej:
1. hali sportowej w Walcach zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Walcach
2. hali sportowej w Brożcu zarządzanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Brożcu

1/ osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej korzystają z zastrzeżeniem pkt 2 z hali sportowej na podstawie umów zawieranych
z odpowiednią jednostką zarządzającą wymieniona w ust. 1 i 2 za odpłatnością wyliczoną
z uwzględnieniem stawek określonych w cenniku określonym w odrębnych przepisach.

2/ gminne jednostki organizacyjne i gminne instytucje kultury oraz zespoły sportowe
działające przy szkołach, dla których gmina Walce jest organem prowadzącym,
korzystają z hal sportowych dla realizacji swych zadań statutowych nieodpłatnie.

3/ pierwszeństwo w korzystaniu z hal sportowych mają:
a/ jednostki organizacyjne, instytucje i kluby o których mowa w pkt 2 w zakresie
realizacji zadań statutowych;
b/ jednostki spoza sektora finansów publicznych w zakresie w jakim korzystanie to jest
niezbędne dla realizacji przez te jednostki zadań publicznych zleconych im przez
gminę Walce na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2

Zarządzający obiektem ustala regulamin korzystania z hali sportowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Paweł Nossol

  ZARZĄDZENIE  Nr 182/2006

WÓJTA GMINY WALCE

z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie określenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

         Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.4 ust.2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz 43 z późn. zmianami) i uchwały Nr XXXVI/223/05 z dnia 23 listopada 2005r.  Rady Gminy w Walcach

zarządzam, co następuje:

                                                                           § 1

Ustala się opłatę za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej:               

1.hali sportowej w Walcach zarządzanej przez Publiczne Gimnazjum w Walcach;
2. hali sportowej w Brożcu zarządzanej przez Szkołę Podstawową w Brożcu;
w wysokości 20 zł brutto za jedną godzinę zegarową.

                                                                           § 2

Opłaty za korzystanie z hal sportowych winne być wpłacane w dniu w którym nastąpiło korzystanie z sali, a w przypadku opłat pobieranych w formie ryczałtu z góry za dany miesiąc.

                                                                             § 3

Opłatę pobiera osoba wyznaczona przez zarządzającego . Wpłata następuje na podstawie kwitariusza, który należy rozliczyć na koniec każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy
w Walcach.

                                                                            § 4

Traci moc uchwała Nr 55/2000 Zarządu Gminy w Walcach z dnia 01 marca 2000r. w sprawie określenia zasad korzystania z sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podstawowej w Brożcu.

                                                                           § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2006r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.