Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0151/ 34 / 2008
WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 25 listopada 2008r.

 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej – usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.

 Na podstawie art.25 ust.1 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami) postanawiam:


§ 1
1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.


2. Ogłoszenie konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt
mgr Bernard Kubata

 Załącznik Nr 1

 WÓJT GMINY WALCE OGŁASZA:


otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie
pomocy społecznej na terenie Gminy Walce w 2009r.

 I. Rodzaj zadania:

Konkurs ofert obejmuje:
1. domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,
2. ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,
3. wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorego w domu,
4. usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.


II. Zasady przyznania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami)

 III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1) Na realizację tego zadania przeznacza się w 2009 roku kwotę do wysokości 80 000,00 zł.
2) Wysokość środków w roku 2008 wynosiła 80 000,00 zł
3) Termin realizacji zadania ustala się od 01 stycznia.2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
4) W konkursie udział mogą brać organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
5) Zabiegi rehabilitacyjne powinny być świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach miedzy 8.00 – 15.00.
6) Czynności w domu pacjenta powinny być świadczone codziennie bez ograniczeń czasowych według występujących potrzeb.

 
IV. Termin i warunki składania ofert:

3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia: 08.03.2005 r. (Dz.U. Nr 44 poz. 427) w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej” osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 grudnia 2008 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 . Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok oraz aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statutu prawnego.
4. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.

V. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Termin rozpatrzenia ofert – 29 .12. 2008 r. o godz. 13.00.
2) Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Walce
3) Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą według następujących kryteriów:
• Zgodność oferty z warunkami konkursu,
• Możliwość? realizacji zadania przez oferenta(baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie)
• Koszty realizacji zadania
• Wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza terenu Gminy Walce potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy na terenie, którego prowadzona była dotychczasowa działalność)
• Doświadczenia podmiotu w realizacji działań objętych zadaniem
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 VI. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach (www.bip.walce .pl) w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

 Wójt
mgr Bernard Kubata


Podmiot udostępniający: OPS Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 25-11-2008 r.