Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna

 

 


OGŁOSZENIE

 

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy – pomoc administracyjna zakwalifikowano do rozmowy n/w kandydatów:

 

Nazwisko i imię

 

Miejsce zamieszkania

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Patrycja Skiba

Stradunia

 

900

 

 

Sabina Schady

 

Walce

930

 

Bożena Starczewska

 

Kędzierzyn - Koźle

1000

       
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 14 czerwca 2017 r. (środa)
w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 pok. nr 9.

                                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                          /-/  mgr Bernard Kubata

     Walce, dnia 06.06.2017 r.

 


WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY – POMOC ADMINISTRACYJNA

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym, humanistycznym, filologicznym;
 2. umiejętność pracy w komputerowych systemach MS Office;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 6. nieposzlakowana opinia;

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 5. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 6. znajomość przepisów prawnych w zakresie:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Wójta i Sekretarza Gminy;
 2. obsługa interesantów zgłaszających się do Wójta;
 3. rejestracja pism (korespondencji) wpływających i wysyłanych z Urzędu; przekazywanie korespondencji po jej dekretacji na stanowiska pracy, przyjmowanie korespondencji do wysyłki;
 4. przygotowywanie korespondencji do wysyłki – ewidencja i rozliczanie opłaty pocztowej.
 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków oraz listów wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia wg. właściwości;
 6. organizacja i koordynacja narad i spotkań Wójta, administrowanie salą narad Urzędu;
 7. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rodzinnych i emerytalnych;
 8. obsługa centrali telefonicznej, zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, fax
  i radiostacji;
 9. zamawianie prasy, wydawnictw książkowych w celach służbowych, ewidencja zgłoszeń do konkursów, targów, ewidencja badań ankietowych;
 10. przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu za pośrednictwem e-mail
  i Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 11. archiwizacja dokumentów.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)";
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 30 maja 2017 r. do godz. 15:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – pomoc administracyjna” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

 

Walce, dnia 15 maja 2017 r.                                                                    

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                   mgr Bernard Kubata