Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.

Powołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku  DOCZarządzenie 0152.18.09 z dnia 21 grudnia 2009 r..doc (26,50KB)
 Zarządzenie Nr 0151 /41/ 09
Wójta Gminy Walce
z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust 4, art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku – z póź. zm.),

Zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
§ 2
Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji.
§ 3
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku – z póź. zm.), realizujące statutowe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
§ 4
Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1. ogłoszenie w prasie lokalnej,
2. umieszczenie na gminnej stronie internetowej – BIP,
3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 5
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Walce

/-/mgr Bernard Kubata


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/ 41/09
Wójta Gminy Walce
z dnia 25 listopada 2009r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010 roku


Zadanie obejmuje:

1. Wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy obejmującej:
4. uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z miejscowości Rozkochów, Stradunia, Walce;
5. rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ;
6. propagowanie tenisa stołowego i ziemnego;
7. działania na rzecz ogólnego wzrostu kultury oraz zdrowotności społeczeństwa Gminy Walce, a przez to zapobiegania patologiom społecznym – udział w turniejach i propagowanie masowych biegów.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania 2010 rok.
2. W roku 2010 na realizację w/w zadań przewidziano w projekcie budżetu Gminy kwotę
100.000,00 zł.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.
4. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymogi oferty:

Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 roku ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 poz. 1891 z 2003r.).
Kryteria wyboru ofert :

1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji,
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,
3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Termin składania ofert i tryb wyboru ofert:

1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w (Dz.U. z 2005r. nr 264, poz. 2207).
2. Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2009 roku do godz.10:00 z adnotacją „KONKURS NA DOTACJĘ 2010” w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18,
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
4. Do przeprowadzenie konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy Walce powoła Komisję Konkursową,
5. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone 28 grudnia 2009r o godz. 13:00.

Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2009 zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości - 100.000,00 zł.


Wójt Gminy Walce

/-/mgr Bernard Kubata

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Weronika Nossol
Data wytworzenia: 2009-11-25