Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

DOCOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.doc (21,50KB)
Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011 roku
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/89/10 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu pod nazwą Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach w wysokości 110.000,00 zł
2. ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011 r., udzielono dotacji celowej Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu w wysokości 80.000,00 zł

Wójt Gminy
mgr Bernard Kubata
DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r..doc (46,50KB)

Zarządzenie Nr 0151 / 89 / 10
Wójta Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010r.),

Zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
§ 2
Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2. umieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

/-/mgr Bernard Kubata

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/ 89 /10
Wójta Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2010r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011 roku


I. Rodzaj zadania:
Zadanie obejmuje:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) Wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
2) Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku,
3) Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy obejmującej:
a) uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z miejscowości
Rozkochów, Stradunia, Walce;
b) rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ;
c) propagowanie tenisa stołowego i ziemnego;
4) Działania na rzecz ogólnego wzrostu kultury oraz zdrowotności społeczeństwa Gminy Walce, a przez to zapobiegania patologiom społecznym – udział w turniejach i propagowanie masowych biegów.
2. W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:
1) Domową opiekę pielęgnacyjną nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,
2) Ambulatoryjną i domową terapię i rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,
3) Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla chorych w domu,
4) Usługi zabiegowe, higieniczno-pielęgnacyjne, diagnostyczne, usługi w zakresie opieki paliatywnej, promocji zdrowia, działalność edukacyjną i profilaktykę.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2011r. w wysokości:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 110.000,00 zł
2) ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 80.000,00 zł

 

III. Zasady Przyznawania dotacji:
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartych umów z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie ofert.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania od 1.02.2011r do 31 grudnia 2011r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach.
3. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


V. Termin składania ofert:
1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w (Dz.U. z 2005r. nr 264, poz. 2207).
2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2011 roku do godz.10:00 z adnotacją „KONKURS NA DOTACJĘ 2011” w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18, ( liczy się data wpływu do tut. Urzędu)
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,

VI. Tryb i kryteria stosowane wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;
4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;
5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.

7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty i realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193 poz. 1891 z 2003r.)

8. Do przeprowadzenie konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy Walce powoła Komisję Konkursową,

9. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone 21 stycznia 2011r o godz. 11:00.

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:
W roku 2010r zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 100.000,00 zł
2) ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 80.000,00 zł

Wójt Gminy Walce

/-/mgr Bernard Kubata


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Weronika Nossol - Lipka
Data wytworzenia: 2010-12-30