Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego

DOCObwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.doc (29,00KB)

Walce, 22 marca 2011 r.

OBWIESZCZENIE
O KONSULTACJI PROJEKTÓW AKTÓW
PRAWA MIEJSCOWEGO

Wójt Gminy Walce na podstawie uchwały Rady Gminy Walce Nr XXXVIII/263/10
z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego ogłasza o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w przedmiocie poniżej zamieszczonych projektów aktów prawa miejscowego:

-w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach
- w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Walce
- w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
- w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce.

Termin wnoszenia uwag i wniosków do 30 marca 2011 r. do godz. 1200 należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18

Wyżej wymienione projekty aktów prawa miejscowego dostępne są na stronie Urzędu Gminy Walce: www.walce.pl oraz w pok. 9 Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Walce

/-/ mgr Bernard Kubata

PDFUchwała.Projekt.zm.w STATUCIE.pdf (70,11KB)
PDFUchwała.Projekt.pod od nieruchomości.pdf (66,47KB)
PDFUchwała.Projekt.inkaso podatków.pdf (74,60KB)
PDFUchwała.Projekt.GZO upowazn.Kierow.Ośr..pdf (67,80KB)
PDFUchwała.Projekt.GZO Regulamin udziel.pomocy.pdf (77,85KB)
PDFUchwała.Projekt. opłat za świadczenia.pdf (74,85KB)
PDFuchwala1-1projekt powołanie Zespołu.pdf (74,57KB)


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan
Data wytworzenia: 2011-03-22