Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

DOCXOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert..docx (10,49KB)
Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. udzielno dotacji celowej Stowarzyszeniu Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach  w wysokości 110.000,00 zł.


DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r..doc (54,00KB)

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2011
Wójta Gminy Walce
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.),

 Zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

§ 2
Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy Walce
(-) mgr Bernard Kubata

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr  Or.0050.79 .2011
Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2011 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 roku


I. Rodzaj zadania:
           Zadanie obejmuje:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
        1)      Wspieranie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
        2)      Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku,
        3)     
Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy obejmującej:

a) uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych  z terenu Gminy  Walce;
b) rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców ;
c) propagowanie tenisa stołowego i ziemnego;

4)        Działania na rzecz ogólnego wzrostu kultury oraz zdrowotności społeczeństwa Gminy Walce, a przez to zapobiegania patologiom społecznym – udział w turniejach i propagowanie masowych biegów.

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2012 r. w wysokości  110.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

III. Zasady Przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania od 01.02.2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach . Wzór  umowy ustalono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku).  

V. Termin składania ofert: 
1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do  20 stycznia  2012  roku do godz. 11:00 z adnotacją „KONKURS NA DOTACJĘ 2012” w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18, ( liczy się data wpływu do tut. Urzędu).
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznania dotacji;
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;

4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;
5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.
7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku ) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
8. Do przeprowadzenie konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy Walce powoła Komisję Konkursową.
9. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone do dnia 23 stycznia  2012 r.

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:
W roku 2011 r. zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości 110.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
Wójt Gminy Walce
 (-) mgr Bernard Kubata

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kochan
Data wytworzenia: 2011-12-30