Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

DOCXInformacja o wyborze oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r..docx (13,66KB)

DOCOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.doc (58,00KB)

 

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 27 listopada 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.

 

 Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r.
z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje: 

 

§ 1

 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2

 Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1)      umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2)      umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3)      zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

§ 3

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Wójt Gminy Walce
                                                                                                      (-) mgr Bernard Kubata

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  Or.0050.75.2012
Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012

 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs
na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 roku

 
I. Rodzaj zadania:
Zadanie obejmuje: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez:  
1)         popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez  sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów    sportowych  z terenu Gminy  Walce,
2)         rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,
3)         propagowanie tenisa stołowego i ziemnego,
4)         popularyzacja i organizacja aktywnych form wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5)         organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktycznymi w formie półkolonii, kolonii, obozów,
6)         organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców,
7)         zagwarantowanie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodami oraz szkolenie kadr ratowniczych;


II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w 2013 r. w wysokości  110 000,00 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

III. Zasady Przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania od  01 stycznia 2013  r. do 31 grudnia 2013 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach . Wzór  umowy ustalono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
3. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku). 

 

V. Termin składania ofert:
1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do  20 grudnia  2012  roku do godz. 15:00 z adnotacją „KONKURS NA DOTACJĘ 2013”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy 47-344 Walce ul. Mickiewicza 18, ( liczy się data wpływu do tut. Urzędu).
3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:
1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot starający się o przyznanie dotacji;
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania;
3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;

4. W przypadku wspierania wykonania zadań uwzględniany będzie planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących i innych źródeł na realizację zadania;
5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6. Uwzględnienie analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków.
7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 roku ) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
8. Do przeprowadzenia konkursu oraz rozpatrzenia wniosków na dotacje z budżetu Wójt Gminy Walce powoła Komisję Konkursową,
9. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone do dnia 28. grudnia  2012 r.


VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2012 r. zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju przyznając z budżetu Gminy Walce dotację w wysokości 110.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Walce
                                                                                                                           (-) mgr Bernard Kubata