Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)

Numer sprawy: ZP 341/4/15/04

Miejscowość i data: Walce, 2004.08.02


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia: remont nawierzchni dróg gminnych w m. Ćwiercie
i w m. Walce

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00
Wt.-Pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. €

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 5,0 zł
w godz. 8.00-14.00

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych:
1) w m. Ćwiercie na powierzchni - 1 238,00 m²
2) w m. Walce na powierzchni - 469,50 m²
według zakresu przedstawionego w przedmiarze robót.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
30 wrzesień 2004 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 18.08.2004 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.

11) Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Piotr Miczka - Wójt Gminy Walce
…………………………………………
(podpis Zamawiającego)