Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. organizacyjnych i Obsługi Rady.pdf (425,39KB)


OGŁOSZENIE

 

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi
Rady Gminy w Urzędzie Gminy zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 

 

Nazwisko i imię

 

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Sabina Schady

 

900

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18 pok. nr 9.

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                                              /-/  mgr Bernard Kubata

    

Walce, dnia 20.06.2018 r.


WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym, humanistycznym, filologicznym;
 2. Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy;
 3. umiejętność pracy w komputerowych systemach MS Office;
 4. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 5. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 6. znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 680) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie sekretariatu Wójta i Sekretarza Gminy;
 2. obsługa interesantów zgłaszających się do Wójta;
 3. rejestracja pism (korespondencji) wpływających i wysyłanych z Urzędu; przekazywanie korespondencji po jej dekretacji na stanowiska pracy, przyjmowanie korespondencji do wysyłki;
 4. przygotowywanie korespondencji do wysyłki – ewidencja i rozliczanie opłaty pocztowej.
 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków oraz listów wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia wg. właściwości;
 6. organizacja i koordynacja narad i spotkań Wójta, administrowanie salą narad Urzędu;
 7. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rodzinnych i emerytalnych;
 8. obsługa centrali telefonicznej, zapewnienie ciągłości łączności telefonicznej, fax
  i radiostacji;
 9. zamawianie prasy, wydawnictw książkowych w celach służbowych, ewidencja zgłoszeń do konkursów, targów, ewidencja badań ankietowych;
 10. przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu za pośrednictwem e-mail
  i Elektronicznej Skrzynki Podawczej;
 11. archiwizacja dokumentów,
 12. sprawowanie obsługi kancelaryjnej  Przewodniczącego Rady Gminy i stałych komisji Rady  Gminy,
 13. organizacyjne przygotowanie sesji Rady Gminy i stałych komisji Rady  Gminy,
 14. przygotowywanie materiałów na sesję Rady;
 15. prowadzenie rejestru uchwał Rady;
 16. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji;
 17. sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady i jej komisji, uchwał Rady;
 18. rejestracja i przechowywanie  planów pracy Rady i jej komisji;
 19. przekazywanie uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych, wniosków Komisji do realizacji pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
 20. terminowe przekazywanie organom nadzoru uchwał podjętych przez Radę,
 21. przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłaszanie na tablicy aktów prawa miejscowego,
 22. prowadzenie zbioru oświadczeń majątkowych radnych,
 23. spisywanie zeznań świadków potwierdzenia pracy do celów emerytalnych,
 24. prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)";
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 8. oryginał zgody na przetwarzanie danych osobowych ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 11 czerwca 2018 r. do godz. 15:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                       Bernard Kubata

 

Walce, dnia 29 maja 2018 r.