Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)

Numer sprawy: ZP 341/3/17/04

Miejscowość i data: Walce, 2004.08.26

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia: Modernizacja obiektów na „Stałą ekspozycję sprzętu
rolniczego” w Brożcu: remont budynku stodoły przy
ul. R. Urbana

1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 077/4660-108, fax 077/4660-784
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00
Wt.-Pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 tys. €

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 5,0 zł
w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Remont budynku stodoły w Brożcu przy ul. R. Urbana obejmujący:
- przekrycie dachu z foliowaniem
- założenie rynien i rur spustowych
- montaż instalacji odgromowej i elektrycznej
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu
- uzupełnienie tynków
Szczegółowy zakres prac przedstawiono w przedmiarze robót.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
30 październik 2004 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 13.09.2004 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.

11) Termin związania ofertą:
30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
Piotr Miczka – Wójt Gminy Walce
…………………………………………
(podpis Zamawiającego)

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (31,00KB)