Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

pracy ds. planowania przestrzennego i promocji

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku pracy ds. planowania przestrzennego i promocji

została wybrana Pani Patrycja Skiba.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień z obszaru merytorycznego, niezbędnego na stanowisku ds. planowania przestrzennego i promocji.

                                                                                       

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                    /-/  mgr Bernard Kubata

16.10.2018 r.                                                                                                 

 


OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów na stanowisko
na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji w Urzędzie Gminy w Walcach
zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 

 

Nazwisko i imię

 

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Cielanga Krystyna

 

800

 

 

Patrycja Skiba

 

 

830

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu 4 października 2018 r. (czwartek)
w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 - pokój nr 1 (sala nard).

                                                                                                           

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                    /-/  mgr Bernard Kubata

    Walce, dnia 27.09.2018 r.

 


WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROMOCJI

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym, humanistycznym;
 2. Udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy;
 3. umiejętność pracy w komputerowych systemach MS Office;
 4. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1260);
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 7. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 5. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 6. znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994).

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
 • przygotowywanie materiałów do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami i wyłożeniem do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
 • przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchylonych i nie obowiązujących,
 • ocena skutków ekonomicznych dla Gminy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego na etapie projektów i w trakcie realizacji,
 • przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
 • przygotowanie dla Wójta materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 • prowadzenie, w porozumieniu z Referatem Finansów spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw związanych z egzekucją tych opłat,
 • prowadzenie, w porozumieniu z Referatem Finansów, spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących nakazu wstrzymania użytkowania terenu do czasu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania,
 • przygotowanie projektów decyzji administracyjnych stwierdzających wygaśnięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w przypadkach przewidzianych przez prawo,
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych stwierdzających, za zgodą strony, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach różnych, związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • analizowanie i diagnozowanie procesów urbanistycznych i budowlanych na obszarze Gminy i gmin sąsiednich dla prognozowania kierunków rozwoju.

2.  Prowadzenie gminnej ewidencji obiektów zabytkowych

      3. Współpraca z sołtysami z terenu gminy oraz promocja sołectw.

      4. Koordynowanie i stymulowanie spraw związanych z realizacją programu „Odnowa wsi”.

      5. Nadzór i realizacja funduszu sołeckiego.

      6.  Wykonywanie zadań w zakresie promocji gminy.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902)";
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. termin 25 września 2018 r. do godz. 15:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy –” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

Inne informacje:

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

                                                                                                    

                                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                      /-/ mgr Bernard Kubata

 

Walce, dnia 14 września  2018 r.