Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

 

pracy  -  informatyk

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku pracy  -  informatyk

został wybrany Pan  Mirosław Lasar 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dużą znajomością zagadnień z obszaru merytorycznego, niezbędnego na stanowisku informatyka.

                                                                                       

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                        /-/  Marek Śmiech

Walce, dnia 3.12.2018 r.                                                                                                 

 

 


OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów
na stanowisko pracy informatyk

zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 

 

Nazwisko i imię

 

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Mirosław Lasar

 

12.45

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu

 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek)


w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 - pokój nr 1 (sala narad).

                                                                                                           

 

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/ Marek Śmiech

 

 

 Walce, dnia 3.12.2018 r.


                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY INFORMATYK

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1/2 etatu

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie  wyższe informatyczne;
 2. udokumentowany staż pracy co najmniej 3 lata;
 3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1260);
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. biegła znajomość systemów Windows (XP-10), Windows Serwer 2003/2016, LINUX, (AD,GPO oraz inne);
 2. znajomość technologii wizualizacji: Vmware, Proxmox;
 3. znajomość zagadnień z zakresu backupu danych systemów informatycznych;
 4. bardzo dobra znajomość sieci komputerowych (Vlan, VPN (Ipsec, SSL), Cisco, HP, Sophos, Fortinet, Mikrotik, PfSense);
 5. biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 6. znajomość zagadnień z zakresu baz danych (MS SQL Serwer, Firebird, Postgres);
 7. wskazana znajomość PHP,MySQL, HTML, CSS, Java Script;
 8. umiejętność tworzenia dokumentacji technicznych, schematów, instrukcji;
 9. znajomość platformy ePUAP;
 10. znajomość wybranego programu graficznego;
 11.  administracja serwera hostingowego, obsługa CMS;
 12. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 13. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 14. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 15. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 16. umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 17. znajomość przepisów prawnych w zakresie: 
  a)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;    
  b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;         
  c) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownika samorządowych;                
  d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;        
  e) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,    
  f)   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych;   
  g) rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.                                                                                                                                                                                                                                 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. administrowanie systemami serwerowymi (Windows 2013 – 2016/Linux);
 2. administrowanie oraz utrzymanie infrastruktury sieciowej LAN i WA, diagnostyka, naprawy oraz modernizacja sieci;
 3. zarządzanie UTM oraz sprzętem sieciowym;
 4. administracja backupem;
 5. administracja oprogramowaniem finansowo – księgowym;
 6. administrowanie systemem Rada 365;
 7. administracja /obsługa oprogramowania do monitoringu oraz audytów;
 8. administracja oprogramowaniem antywirusowym;
 9. wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 10. prowadzenie rejestrów oraz ewidencji (ewidencja uprawnień, ewidencja kopii zapasowych, ewidencja aktualizacji itp.), tworzenie dokumentacji technicznych, schematów, instrukcji, umów,
 11. tworzenie dokumentacji technicznych, schematów, instrukcji, umów,
 12. prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz oprogramowania,
 13. utrzymanie aplikacji oraz systemów,
 14. przygotowywanie oraz testowanie planów odtworzenia systemów informatycznych w sytuacjach awaryjnych,
 15. zapewnienie wsparcia technicznego dla użytkowników, helpdesk,
 16.  zabezpieczenie sprzętu komputerowego i zarządzanie posiadanymi licencjami na oprogramowanie (ewidencja sprzętu oraz oprogramowania);
 17. sporządzanie okresowych raportów o stanie IT i analizy potrzeb w zakresie rozwoju bazy informatycznej,
 18. identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracy oraz proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania,
 19. nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 20. konserwacja, diagnostyka i naprawa sprzętu informatycznego,
 21. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 22. administracja platformy ePUAP,
 23. tworzenie i wdrażanie koncepcji spójnego systemy informatycznego,
 24. przygotowywanie danych do planu zamówień publicznych w zakresie zakupów sprzętu komputerowego, akcesoriów i części wymiennych, prowadzenie procedur zmówień publicznych na zakupy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 25. administracja stroną Gminy Walce,
 26. pomoc w obsłudze spotkań, konferencji sesji Rady Gminy pod względem informatycznym,
 27. pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych (ASI)


      28. nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:

 1. zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie,
 2.  odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych w systemie informatycznym,
 3. odpowiedzialność za integralność i ochronę oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 4. nadzór nad przestrzeganiem oraz aktualizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w Urzędzie.

29.sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych i ich użytkowaniem.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy;
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu  z pełni praw publicznych;
 3. kopia  świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oświadczenie  wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 8. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 1. termin  składania dokumentów 3 grudnia 2018 r. do godz. 12:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – Informatyk” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach  ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.
 3. termin rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymogi formalne  3 grudnia 2018 r. od godz. 15:00 po wcześniejszej informacji telefonicznej. 

 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;                                                                              

 

 

                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                      /-/ Marek Śmiech

 

 

Walce, dnia 21 listopada 2018 r.                

RTFkwestionariusz-osobowy.rtf (56,88KB)

DOCXOŚwiadczenie wraz klauzulą informacyjną.docx (17,33KB)