Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

 

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47‑344 Walce, do zatrudnienia na stanowisku pracy- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

został wybrany Pan Marek Kucharski.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marek Kucharski spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawił wysoki poziom przygotowania merytorycznego co zapewni właściwe wykonywanie zadań na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

 

 

                                                                                            

Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Marek Śmiech

    31.12.2018 r.                                                              

 


 

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów
na stanowisko pracy Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 

 

Nazwisko i imię

 

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Marek Kucharski

 

10.00

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu

 28 grudnia 2018 r. (piątek)


w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 - pokój nr 1 (sala narad).

                                                                                                           

 

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/ Marek Śmiech

 Walce, dnia 21.12.2018 r.

 

 

WÓJT GMINY WALCE
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PRACY – KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

w Urzędzie Gminy w Walcach

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia
1 osoba – 2/5 etatu
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1.    obywatelstwo polskie;
2.    minimum 4 – letni staż pracy;
3.    wykształcenie:
a)    wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub;
b)    wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub;
c)    wyższe na kierunku bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe;
4.    umiejętność pracy w komputerowych systemach MS Office;
5.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7.    brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8.    nieposzlakowana opinia;
9.    znajomość zagadnień  związanych z  działalnością ochotniczych straży pożarnych;
10.    znajomość przepisów prawa w zakresie  następujących ustaw o:
a)    samorządzie gminnym;
b)    ochronie przeciwpożarowej;
c)    przepisów  wykonawczych  do w/w ustawy;
d)    kodeks postępowania administracyjnego;

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1.    umiejętność  skutecznej komunikacji  i pracy w zespole
2.    obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
3.    systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
4.    samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
5.    umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
6.    prawo jazdy kat. B;

Zadania wykonywane na stanowisku:
1. koordynowanie  funkcjonowania  krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
2. koordynowanie działań OSP z terenu gminy w zakresie operacyjno-technicznym
3. dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w jednostkach OSP, a w szczególności sprawdzanie stanu technicznego  i sprawności sprzętu bojowego oraz pilnowanie  terminu ważności badań technicznych pojazdów i sprzętu.
4. przygotowywanie planu budżetu z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie  potrzeb zgłaszanych przez  podległe jednostki OSP oraz podejmowanie decyzji  dotyczących zakupów, ich zakresu i zasadności.
5. prowadzenie  właściwej gospodarki (ewidencja, użytkowanie, przechowywanie, konserwacja) mieniem Gminy w jednostkach OSP oraz nad estetyką i porządkiem w poszczególnych remizach i  pomieszczeniach garażowych jednostek OSP.
6. prowadzenie dokumentacji  eksploatacyjnej  samochodów pożarniczych, rozliczanie kart drogowych.
7. potwierdzanie  na listach do wypłaty ekwiwalentu działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń  prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.
8. prowadzenie wykazów  członków OSP.
9. prowadzenie spraw członków OSP w zakresie:
1) przestrzegania przepisów bhp w jednostkach OSP oraz podczas działań  ratowniczych;
2) okresowych badań lekarskich członków OSP biorących udział w działaniach  ratowniczych;
3) posiadania przez  kierowców uprawnień do prowadzenia uprzywilejowanych samochodów pożarniczych;
4) ubezpieczenia członków  OSP;
5) naliczania ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach  ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
6) prowadzenie dokumentacji   eksploatacyjnej samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów, wydawanie i  rozliczanie  kart drogowych i kart  pracy sprzętu silnikowego;
7) dbanie o podnoszenie  poziomu wyszkolenia członków OSP w tym planowanie i organizacji szkoleń;
8) organizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz współudział w organizowaniu  zespołowych ćwiczeń jednostek OSP i powiatowych  zawodów sportowo –pożarniczych;
9) prowadzenie  na obszarze Gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowych, w tym konkursów wiedzy pożarniczej dla młodzieży szkolnej;
10) nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku Urzędu Gminy oraz  obiektów i terenów  zarządzanych przez Gminę;
11) współpraca z gminnym zespołem reagowania w rozpoznawaniu  zagrożeń występujących na terenie gminy i uczestnictwo w opracowaniu  niezbędnych dokumentów, w tym rocznych planów w zakresie  zarządzania kryzysowego;
12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 2/5 etatu, przeciętnie 16 godzin tygodniowo,
2. Planowane zatrudnienie: w ramach umowy o pracę od dnia 01 stycznia 2019 r.
3. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18.

Wymagane dokumenty:
1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
2.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
3.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
4.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy).
5.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
6.    Oświadczenie kandydata że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
7.    oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) ";
8.    oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf
9.    Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Miejsce i termin złożenia dokumentów
1.    Termin 21 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.
2.    Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.
3.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4.    W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

Inne informacje:
1.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

Walce, dnia 10 grudnia 2018 r.                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                                       WÓJT GMINY


                                                                                                                     /-/ Marek Śmiech

 

DOCXOŚwiadczenie wraz klauzulą informacyjną.docx (17,33KB)