Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

 

pracy ds. budownictwa

 

 

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisku pracy ds. budownictwa

 

został wybrany Pan Henryk Białas.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Henryk Białas spełnił wymagania formalne określone
w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawił wysoki poziom przygotowania merytorycznego co zapewni właściwe wykonywanie zadań na stanowisku pracy ds. budownictwa.

 

 

                                                                                           

Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Marek Śmiech

    10.01.2019 r.                                                              

 


 

OGŁOSZENIE

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów
na stanowisko pracy ds. budownictwa

zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydata:

 

 

Nazwisko i imię

 

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Henryk Białas

 

10.00

 

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu

 03 stycznia 2019 r. (czwartek)


w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 - pokój nr 1 (sala narad).

                                                                                                           

 

                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/ Marek Śmiech

 

 

 Walce, dnia 02.01.2019 r.


 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY ds. budownictwa

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1 etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie co najmniej średnie technik budowlaniec;
 2. udokumentowany staż pracy 10 lat w tym: - 5 lat na stanowisku projektanta lub asystenta projektanta oraz 1 rok na stanowisku  inspektora nadzoru budowlanego;
 3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1260) ; 
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;   
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia   
 8. biegła znajomość systemów AutoCAD, Norma Pro;     
 9. uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.                                                                                                                                                                       

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. biegła znajomość systemów Windows (XP 8, 10);
 2. biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 3. umiejętność tworzenia dokumentacji technicznych, schematów, instrukcji;
 4. znajomość wybranego programu graficznego;
 5. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 6. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;
 7. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 8. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 9. prawo jazdy kat. B;
 10. znajomość przepisów prawnych w zakresie:  a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. przygotowywanie propozycji do planów budżetu gminy w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury gminy;
 2. przygotowywanie projektów oraz analiza sporządzonych projektów budowanych;
 3. organizowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych remontów kapitalnych i bieżących oraz modernizacja obiektów i urządzeń komunalnych;
 4. przygotowywanie formalno – prawne i nadzór nad realizacją inwestycji, sprawdzanie dokumentacji projektowo – technicznej;
 5. prowadzenie spraw związanych z odbiorem technicznym (udział w komisjach odbiorczych) i przekazaniem do eksploatacji inwestycji gminnych;
 6. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z realizacji zadań gospodarczych;
 7. zapewnienie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne,remonty, modernizację zgodnie z budżetem gminy;
 8. opracowywanie kosztorysów,projektów;
 9. nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych;
 10. utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego w obiektach i urządzeniach komunalnych;
 11. prowadzenie ksiąg technicznych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów komunalnych;
 12. nadzór nad właściwym utrzymaniem placów zabaw;
 13. zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu – remonty kapitalne, bieżące, konserwacja;
 14. prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych;
 15. prowadzenie rejestru wydanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy;
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. kopia  świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oświadczenie  wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 8. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 1. termin  składania dokumentów 31 grudnia 2018 r. do godz. 12:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – ds. budownictwa” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy. 

 

 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;                                                                          

 

 

                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                      /-/ Marek Śmiech

 

 

Walce, dnia 20 grudnia 2018 r.               

Załączniki: