Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Europejski Funduszu Społeczny

Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce DOCAktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce.doc (73,50KB)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach realizuje projekt pt. „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czas realizacji projektu 01. 03. 2010- 31. 07. 2010r.
Całkowity koszt projektu wynosi 41 894, 00 zł ( słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Uczestnikami projektu pt. „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce” są osoby:
• zameldowane na terenie Gminy Walce
• bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
• korzystające z pomocy społecznej
• zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach
• w wieku aktywności zawodowej
Osoby te charakteryzuje:
• małe doświadczenie zawodowe
• długi okres pozostawania bez pracy
• niska samoocena
• mała motywacja do zmiany sytuacji życiowej
Rekrutacja odbyła się na podstawie analizy dokumentacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach. Przeprowadzona została przez pracownika socjalnego biorącego udział w realizacji projektu. Kierowano się zasadą równych szans. Całość nadzorował Kierownik Ośrodka. Elementem decydującym o zakwalifikowaniu się do projekcie jest deklaracja beneficjenta. Z każdą z osób został podpisany kontrakt socjalny. Na czas trwania projektu uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych, przyznanych decyzją administracyjną. Projektem objęto 6 osób. Realizacja projektu przyczyni się do zaktywizowania społeczno- zawodowego osób bezrobotnych, korzystających z pomocy tut. Ośrodka .
Rezultaty twarde
- przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego
- przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społeczno- zawodowych
- przeprowadzenie szkolenia zawodowego
- wydanie 6 zaświadczeń o ukończeniu szkoleń
-wydanie 6 zestawów materiałów informacyjno- promocyjnych
Rezultaty miękkie
- osobiste predyspozycje: poprawienie autoprezentacji, zwiększenie koncentracji na wynikach pracy, radzenie sobie przy rozwiązywania problemów, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych
- zdolności motywacyjne: : zdolności motywacyjne: : wzrost zaangażowania w naukę i pracę , zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje
- umiejętności praktyczne: umiejętność napisania listu motywacyjnego i CV
- umiejętności pracownicze: umiejętność pracy w zespole , umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej




DOCAktualne działania Ośrodka Pomocy Społecznej.doc (112,00KB)
Aktualne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie systemowym „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w gminie Walce”.
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu POKL
W dniu 11 września 2009r. grupa pięciu kobiet – Uczestniczek projektu- rozpoczęła szkolenia z zakresu w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, aktywizacji zawodowej, doradztwa zawodowego.
Szkolenia prowadzone są przez Firmę MITORAJ WACŁAW Doradztwo zawodowe z Opola ul. Reymonta 55/ 3
W listopadzie br. przeprowadzony zostanie kurs : Fakturzysta z obsługą komputerowych programów sprzedażowych i kasy fiskalnej, w którym weźmie udział 5 osób.
Jego celem jest nabycie umiejętności niezbędnych w zawodzie sprzedawcy.
Szkolenie prowadzone będzie przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu ul. Małopolska 18

Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOCAktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce - informacja z realizacji projektu.doc (409,00KB)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Sokołowska




Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Sokołowska
Data wytworzenia: 2009-09-21