Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1 etat

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy 5 lat;
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902) dla stanowisk urzędniczych.
 4. znajomość zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, krajowych i innych;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 7. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 8. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. mile widziana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki);
 11.  

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. biegła znajomość systemów Windows (XP-10), (XP-8);
 2. biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 3. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 4. systematyczność, punktualność, umiejętność pracyw zespole;
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 7. prawo jazdy kat. B;

Zadania wykonywane na stanowisku:

1.przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy krajowych, zagranicznych i innych pozabudżetowych;

2.administracyjna i merytoryczna obsługa, a także rozliczanie wniosków;

3.organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych;

4. przygotowywanie i rozliczanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

5. współpraca z organizacjami kulturalnymi i pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy;
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. kopia  świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oświadczenie  wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 8. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

Miejsce i termin złożenia dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 1. termin  składania dokumentów 12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy. 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;                                                                             

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              /-/ Marek Śmiech

                                                                                                                               

Walce, dnia 1 kwietnia 2019 r.         


Załączniki:
DOCXoswiadczenie-wraz-klauzula-informacyjna-budow.docx (17,38KB)
RTFkwestionariusz-osobowy (4).rtf (56,89KB)