Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zespół Oświaty ul. Mickiewicza 18 47 - 344 Walce

O g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y

o wartości poniżej 60 000 złna wykonanie następującego zadania:

- dostawa opału do placówek Publicznego Przedszkola w W a l c a c h
w terminie do końca sezonu opałowego 2004/2005

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w GZO Walce
ul. Mickiewicza 18 tel: 4076035

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w GZO w W a l c a c h
ul. Mickiewicza 18 pokój nr.6 w terminie do 25.11.2004r. do godz. 8.30

Koperta winna być oznaczona dopiskiem „ Dostawa opału”

Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 25.12.2004r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

Wadium – nie wymaga się

Kryteria oceny oferty – oferowana cena – 100 %

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2004r. o godz .9.oo w Urzędzie Gminy
Walce ul. Mickiewicza 18 pokój nr 1

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Walce, dnia 9.11.2004r.