Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową

Walce, dnia 06.04.2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-8/2008/2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Walce zawiadamia, że zgodnie art. 64 ww. ustawy zwrócił się do Starosty Powiatu Krapkowickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach” na działkach nr 150, 216, 249, 2902, 2929/1, 2930/1 w obrębie ewidencyjnym m. Walce, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt 56, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Walce, zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walce oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Walce, w miejscu planowanej inwestycji.

Wójt Gminy

Mgr Bernard Kubata

 

 

Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 06-04-2009 r.