Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych

Walce, dnia 09 kwietnia 2009 r.

Nr PP-OŚ. 7624-8/2006/2009


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 21ust. 2 pkt. 8, art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071z późn. zm. )
zawiadamiam

że w dniu 09.04.2009 roku zostało wydane postanowienie Nr PP-OŚ. 7624-8/2006/2009 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach” na działkach nr 150, 216, 249, 2902, 2929/1, 2930/1 w obrębie ewidencyjnym m. Walce.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce (pok. nr 14) ul. Mickiewicza 18 w godzinach urzędowania tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Od niniejszego postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Walce : www.bip.walce.pl , przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowi Walce ( w miejscu inwestycji)

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata
Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/aPodmiot udostępniający: Wójt Gminy Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 09-04-2009