Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów

Walce, dnia 11 maja 2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-6/08

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce

w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 46 a ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.), Wójt Gminy Walce zawiadamia, że na podstawie art. 52 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska w dniu 08 maja 2009 r. zostało wydane postanowienie PP-OŚ. 7624-6/08 o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin, na gruntach sołectwa Zabierzów, gmina Walce.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 7 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Walce : bip.walce.pl, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Walce oraz w miejscowościach Zabierzów i Rozkochów.


Wójt Gminy Walce
/-/
Bernard Kubata

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 11-05-2009 r.