Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce


Ogłoszenie.jpeg


Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 
ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: Referent do spraw świadczeń 

 • Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, administracja, prawo.
 3. Znajomość przepisów w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Minimum 2 – letni staż pracy.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

 • Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
 2. Umiejętność poprawnego formułowania treści pism.
 3. Doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze klienta.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Obsługa interesantów ubiegających się o przyznanie świadczeń oraz udzielanie wyczerpujących informacji na temat przysługujących uprawnień.
 2. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego i sprawdzenie uprawnień osób na podstawie złożonej dokumentacji w zakresie kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
 4. Weryfikacja danych osobowych i systemowych oraz ich wprowadzanie do programu obsługującego świadczenia.
 5. Opracowywanie decyzji administracyjnych.
 6. Prowadzenie rejestru wniosków, wydawanych decyzji i kartotek świadczeniobiorców oraz przygotowywanie korespondencji.
 7. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą programu komputerowego dotyczącego świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
 8. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
 9. Prowadzenie analizy wydatków w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację świadczeń.
 10. Dokonywanie sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Stanowisko:  referent do spraw świadczeń.
 2. Ilość etatów: 1 etat.
 3. Umowa o pracę: na czas określony do 3 miesięcy, później zatrudnienie na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47 – 344 Walce, budynek parterowy bez barier architektonicznych.
 5. Termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.
 • Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys-aktualne CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia zawodowego.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, jako referent ds. świadczeń.
 9. Oryginał kwestionariusza osobowego.
 10. Inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys-CV oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

 • Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko referenta ds. świadczeń oraz ewentualnego zatrudnienia na tym stanowisku, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przystąpienie do procesu naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń, oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie, co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Dokumenty należy składać  w zamkniętych kopertach w terminie do 5 lipca 2019 roku osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, ul. Zamkowa 87 w godz. 800 – 1500  lub droga pocztową z dopiskiem „Naboru na stanowisko Referent ds. świadczeń”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 774660660

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS Walce, BIP Gminy Walce i tablicy informacyjnej jednostki.                            

 

                                                                     

     Kierownik

      Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

Sylwester Klimowicz

 


Załączniki:

DOCOświadczenie.doc (26,50KB)

DOCKwestionariusz osobowy.doc (48,50KB)