Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych

 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR

 NA STANOWISKO PRACY

   ds. funduszy strukturalnych

   w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 3/4 etatu

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
 3. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) dla stanowisk urzędniczych;
 4. znajomość zasad przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, krajowych i innych;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania;
 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 7. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 8. znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. mile widziana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki);
 11. dyspozycyjność.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. biegła znajomość systemów Windows (XP-10), (XP-8);
 2. biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 3. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 4. systematyczność, punktualność, umiejętność pracyw zespole;
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 7. prawo jazdy kat. B;

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Przygotowanie wniosków,  realizacja  oraz rozlicznie projektów finansowych z Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych.

2. Opracowywanie raportów, analiz i informacji w tym zakresie (projekty uchwał rady, okresowe  i końcowe sprawozdania z realizacji inwestycji finansowanych z UE),

3. Pozyskiwanie informacji o warunkach i możliwościach pozyskiwania środków do realizacji  zadań gminnych.

4. Współpraca z odpowiednimi komórkami Urzędu Marszałkowskiego oraz  administracją rządową w celu spójnego planowania i realizacji projektów gminnych.

5. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu gminy oraz jednostkami organizacyjnymi  gminy w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów gminnych.

    6. Kwalifikacja wydatków w projekcie oraz kontrola wydatkowania środków.

7. Monitorowanie źródeł finansowania projektów ze środków UE i innych funduszy zewnętrznych.

8. Monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenie projektu.

9. Prowadzenie postępowań w zakresie pozyskania przez gminę dotacji, kredytów i pożyczek oraz innych środków pomocowych.

10. Tworzenie i aktualizacja strony internetowej gminy w zakresie Biuletyn Informacji   Publicznej w trybie i na zasadach określonych przepisami tj. przekazywanie informacji i dokumentacji zdjęciowej o zrealizowanych projektach zgodnie z zakresem czynności.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy;
 2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniuz pełni praw publicznych;
 3. kopie świadectw i dyplomów potwierdzajacych wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty, zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 7. oświadczenie wraz z klauzlą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
 8. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

 1. termin  składania dokumentów 8 sierpnia 2019 r. do godz. 15:15;
 2. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – ds. funduszy strukturalnych ” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy. 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;                                                                            

 

                                                                                                        Wójt

                                                                                                      /-/ Marek Śmiech

                                                                                                                               

Walce, dnia 29 lipca 2019 r.    

Załączniki:                         

DOCXOświadczenie wraz klauzulą informacyjną.docx (17,42KB)
RTFkwestionariusz-osobowy (4).rtf (56,89KB)