Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia


                                                                                                              Walce, dnia 25.02.2013 r.

PP.OŚ.6220.1.2013.IW                                                                     

O B W I E S ZC Z E N I E

WÓJTA GMINY WALCE

Działając na podstawie  art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze  zm.), informuję o rozpoczęciu udziału społeczeństwa  w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjno-magazynowego o halę wytłaczarek wraz z magazynem przejściowym, baterią silosów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci placów manewrowych, drogi pożarowej oraz instalacji zewnętrznych  na terenie Inwestora. Rozbiórka istniejących obiektów gospodarczych na terenie zakładu”, na nieruchomości oznaczonej nr 3217 obręb ewidencyjny Walce. Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek B+K Polska Sp. z o.o. ul. Eichendorffa 3 47–344 Walce. Mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Wójt Gminy Walce wydał w dniu 11 lutego 2013 r. Postanowienie (znak: Nr PP.OŚ.6220.1.2013.IW) nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po przedłożeniu raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydawania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Walce, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni (tj. od dnia 26 lutego do 19 marca 2013r.) w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Walce: www.bip.walce.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Walce - w miejscu planowanej inwestycji.

 

 

                                                                                                                                                                  WÓJT GMINY

                                                                                                                                                              /-/ Bernard Kubata

 

 

 DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu..docx (15,60KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2012-02-25