Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową

Walce, dnia 16 października 2013 r. 

 Nr PP-OŚ. 6220.2.3.2013.WI

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

 
 

Zgodnie z art. 49, art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

 

 zawiadamiam

 

że w dniu 16 października 2013 roku zostało wydane postanowienie  w sprawie sprostowania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów  wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową na trasie Rozkochów – Zabierzów – Walce.

  

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania,  że zgodnie       z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl  z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy tj.: w poniedziałki 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15.

                                                                                                 


  Wójt Gminy Walce

 /-/ mgr Bernard Kubata       

                                                                                                              

 

Otrzymują:

1.  strony postępowania zgodnie z art.  74 ust. 3   ustawy  z  dnia  3 października  2008 r.                 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                        w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr  199  poz.  1227) oraz art. 49 ustawy z dnia  14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

2.      a/a


 

 

 

Walce, dnia 10 października 2013 r. 

 Nr PP-OŚ. 6220.2.1.2013.WI

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WALCE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)oraz  art. 87, art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy  z  dnia   3 października  2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr  199  poz.  1227)

 

 zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów  wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową na trasie Rozkochów – Zabierzów – Walce.

 

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy Walce wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, wszystkie strony tego postępowania,  że zgodnie       z art. 10 § 1 Kpa mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy. W myśl  z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, pok. Nr 14 w godzinach pracy tj.: w poniedziałki 8.00 do 16.00 w pozostałe dni od 7.15 do 15.15.

                                                                                                   

Wójt Gminy Walce

        /-/ mgr Bernard Kubata                                

Otrzymują:

1.  strony postępowania zgodnie z art.  74 ust. 3   ustawy  z  dnia  3 października  2008 r.                 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                        w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr  199  poz.  1227) oraz art. 49 ustawy z dnia  14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

2.      a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2013-10-10