Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)

Numer sprawy: ZP 341/4/20/05
Miejscowość i data: Walce, 2005.09.22

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia: Remont drogi przy kościele parafialnym i cmentarzu
w Rozkochowie


1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 077/4660-108, 4660-047, fax 077/4660-784
www.walce.pl
e-mail: ug@walce.pl
godz. urzędowania: Pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ jest dostępna w siedzibie Zamawiającego pok. nr 12 w cenie 20 zł +
22% VAT w godz. 8.00-14.00 lub za pośrednictwem poczty na pisemny
wniosek oferenta.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Kod CPV: 45233226-9 drogi dojazdowe
Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie na obu odcinkach drogi nawierzchni z asfaltobetonu grysowego o szerokości jezdni:
- przy kościele 3,0 m
- przy cmentarzu 4,0 m
z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%. Obustronne pobocza utwardzone warstwą miału kamiennego o szerokości 20-120 cm. Wjazd na cmentarz szer. 5,0 m. Łączna długość 150,50 m. Powierzchnia jezdni bitumicznej-560,00 m², powierzchnia poboczy – 212 m².
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robót.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1. oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
2. wykażą się doświadczeniem w realizacji robót drogowych o charakterze
i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i udokumentują
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat podobnych robót
3. przedstawią wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń do realizacji
zamówienia
4. wskażą kierownika budowy branży drogowej posiadającego wykształcenie
co najmniej średnie oraz uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg
5. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

8) Informacja na temat wadium:

Wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %

10) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, pok. nr 8 (sekretariat) do dnia 07.10.2005 r. do godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.10.2005 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1 – sala narad na parterze).

11) Termin związania ofertą:

30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.Piotr Miczka - Wójt Gminy Walce
…………………………………………
(podpis Zamawiającego)