Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko -

Inspektora do spraw bhp

 

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru  na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na: stanowisku pracy- Inspektora do spraw bhp został wybrany Pan Piotr Pyka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Piotr Pyka spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawił wysoki poziom przygotowania merytorycznego popartego kilkunastoletnim stażem pracy w tym zakresie, co zapewni właściwe wykonywanie zadań na stanowisku Inspektora do spraw bhp.

                                                                                      

28.02.2020 r.   

                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                   Marek Śmiech


OGŁOSZENIE

Po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy – Inspektora do spraw bhp zakwalifikowano do rozmowy n/w kandydata:

 

Nazwisko i imię

 

Godz. rozmowy kwalifikacyjnej

Pyka Piotr

 

1100

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzona w dniu
28 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18
pok. nr 9.

 

                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                         /-/  Marek Śmiech

     Walce, dnia 27.02.2020 r.


 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY – Inspektora do spraw bhp

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1/5 etatu

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w tym zakresie, bądź zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. umiejętność pracy w komputerowych systemach MS Office;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość zagadnień związanych z działalnością służby BHP;
 9. znajomość przepisów prawa w zakresie  następujących ustaw o:
  • samorządzie gminnym;
  • kodeks pracy;
  • kodeks postępowania administracyjnego;
  • służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. minimum 4 – letni staż pracy na stanowisku służby bhp;
 2. umiejętność  skutecznej komunikacji  i pracy w zespole;
 3. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 4. systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 7. prawo jazdy kat. B;

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Przeprowadzanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników lub zmieniającym stanowisko. Szkolenie powyższe dokumentuje wydaną kartą szkolenia.

2. Kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z wypadkami pracowników (ustalanie przyczyn i okoliczności). Podejmowanie  działań profilaktycznych mających na celu zapobieżenie w przyszłości podobnym zdarzeniom.

4. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji. Informowanie wspólnie z pracodawcą  pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

5. Występowanie z wnioskiem do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych w stosunku do osób naruszających przepisy i zasady bhp.

6. Niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego oraz innych osób.

7. Niezwłocznie zawiadomienie pracodawcy o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń  w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia oraz zdrowia pracowników lub uczniów.

8. Współdziałanie z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.

9. Wspólnie z pracodawcą organizowanie stanowiska pracy i nauki zgodnie z przepisami  i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz zgodnie z wymogami ergonomii.

10. Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy co najmniej raz w roku przeglądu publicznych placówek oświatowych wraz z boiskami i palcami zabaw oraz ich wyposażenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp).

11. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, przygotowywanie wniosków zmierza­jących do usunięcia tych zagrożeń.

Warunki pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu: 1/5 etatu, 8 godzin tygodniowo,

2. Planowane zatrudnienie: w ramach umowy o pracę od dnia 01 marca 2020 r.

3. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy Walce ul. Mickiewicza 18.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 3.  
 4. Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy).
 5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 6. Oświadczenie kandydata że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) ";
 8. oryginał kwestionariusza osobowego KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.rtf

Miejsce i termin złożenia dokumentów

 1. Termin 27 lutego 2020 r. do godz. 15:00.
 2. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – Inspektor do spraw bhp” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres.
 3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

Inne informacje:

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

 

Walce, dnia 17 lutego 2020 r.                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                       Marek Śmiech


DOCXoswiadczenie-wraz-klauzula-informacyjna-budow.docx (17,38KB)