Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012

PDFUchwała Nr XIV,83,2012 z dnia 20 marca 2012.pdf (187,95KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XIV,84,2012 z dnia 20 marca 2012.pdf (175,95KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała Nr XIV,85,2012 z dnia 20 marca 2012.pdf (61,71KB) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Walce na 2013 rok
PDFUchwała Nr XIV,86,2012 z dnia 20 marca 2012.pdf (64,57KB) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
PDFUchwała Nr XIV,87,2012 z dnia 20 marca 2012.pdf (157,27KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walce w 2012 roku
DOCUchwała Nr XIV,88,2012 z dnia 20 marca 2012.doc (42,00KB) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
DOCUchwała Nr XIV,89,2012 z dnia 20 marca 2012.doc (25,50KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Gminy na 2012 rok
DOCUchwała Nr XIV,90,2012 z dnia 20 marca 2012.doc (32,50KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
DOCUchwała Nr XIV,91,2012 z dnia 20 marca 2012.doc (41,00KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy
DOCUchwała Nr XIV,92,2012 z dnia 20 marca 2012.doc (30,50KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
PDFUchwala Nr XV.93.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.pdf (234,74KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwala Nr XV.94.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.pdf (64,95KB) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2012 roku
DOCUchwala Nr XV.95.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.doc (14,50KB) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Straduni
DOCUchwala Nr XV.96.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.doc (1,40MB) 
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Walce
DOCUchwala Nr XV.97.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.doc (13,50KB) W SPRAWIE PRZYJĘCIA DO REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA BEZROBOTNYCH W GMINIE WALCE” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIA 7. 1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI W PODDZIAŁANIU 7. 1. 1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
DOCUchwala Nr XV.98.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.doc (17,00KB) w sprawie przedłużenia umowy najmu
DOCUchwala Nr XV.99.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.doc (16,00KB) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce
DOCUchwala Nr XV.100.2012 z dnia 19 kwietnia 2012.doc (12,00KB) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/174/08 z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji” w Walcach i uchwalenia statutu tej jednostki
PDFUchwala Nr XVI.101.2012 z dnia 16 maja 2012.pdf (158,38KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
DOCuchwala Nr XVI.102.2012 z dnia 16 maja 2012.doc (62,50KB) w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
DOCUchwala Nr XVI.103.2012 z dnia 16 maja 2012.doc (13,00KB) w sprawie utworzenia przy Publicznym Przedszkolu w Walcach Oddziału Przedszkolnego w Straduni
DOCUchwala Nr XVI.104.2012 z dnia 16 maja 2012.doc (18,00KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
PDFzalacznik do uchwaly Nr XVI.104.2012.pdf (192,00KB) 
DOCUchwala Nr XVI.105.2012 z dnia 16 maja 2012.doc (17,50KB)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
PDFzalacznik do uchwaly Nr XVI.105.2012.pdf (189,40KB) 
PDFUchwała Nr XVII.106.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (164,78KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XVII.107.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (59,03KB) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok
PDFUchwała Nr XVII.108.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (61,36KB) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce
PDFUchwała Nr XVII.109.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (187,31KB) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku
PDFUchwała Nr XVII.110.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (65,97KB) zmieniająca uchwałę nr XXXVI/243/10 Rady Gminy Walce z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVII.111.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (66,43KB) w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr XVII.112.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (90,97KB) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
PDFUchwała Nr XVII.113.2012 z dnia 21 czerwca 2012.pdf (74,91KB) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce
DOCUchwała Nr XVII.114.2012 z dnia 21 czerwca 2012.doc (22,50KB) w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji
PDFUchwała Nr XVIII.115.2012 z dnia 1 sierpnia 2012.pdf (229,18KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XVIII.116.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r.pdf (172,03KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCXUchwała Nr XVIII.117.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r..docx (15,15KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/ 80/ 2011z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
PDFUchwała Nr XVIII.118.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r.pdf (70,79KB) w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Walce
DOCUchwała Nr XVIII.119.2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r.doc (75,50KB) w sprawie przedłużenia umowy najmu
PDFUchwała Nr XIX.120.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (2,08MB) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
DOCXUchwała Nr XIX.121.2012 z dnia 26 września 2012 r..docx (12,82KB) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
DOCXUchwała Nr XIX.122.2012 z dnia 26 września 2012 r..docx (11,87KB) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Z indywidualizacją ku zdobyciu wiedzy”  w ramach priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  w Podziałaniu 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Nr XIX.123.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (419,95KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XIX.124.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (271,38KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała Nr XIX.125.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (154,01KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
PDFUchwała Nr XIX.126.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (176,10KB) w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
PDFUchwała Nr XIX.127.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (176,05KB) w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
PDFUchwała Nr XIX.128.2012 z dnia 26 września 2012 r.pdf (279,89KB) w sprawie pozbawienia dotychczasowej drogi gminnej kategorii drogi gminnej
DOCUchwała Nr XIX.129.2012 z dnia 26 września 2012 r.doc (52,00KB) w sprawie przedłużenia umowy najmu
DOCUchwała Nr XIX.130.2012 z dnia 26 września 2012 r.doc (29,00KB) w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta
PDFUchwała Nr XX.131.2012 z dnia 24 października 2012 r.pdf (192,38KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XX.132.2012 z dnia 24 października 2012 r.pdf (270,22KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCXUchwała Nr XX.133.2012 z dnia 24 października 2012 r..docx (11,69KB) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce” nr POKL 09.01.02–16-014/12, Priorytecie  IX,  Działaniu 9.1.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałaniu  9.1.2  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
DOCUchwała Nr XX.134.2012 z dnia 24 października 2012 r.doc (24,50KB) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
PDFUchwała Nr XXI.135.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (362,33KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XXI.136.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (286,41KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała Nr XXI.137.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (156,07KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXI.138.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (157,35KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXI.139.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (175,26KB) w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
PDFUchwała Nr XXI.140.2012 z dnia 21 listopada 2012 r.pdf (425,56KB) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
DOCXUchwała Nr XXI.141.2012 z dnia 21 listopada 2012 r..docx (29,18KB) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
PDFUchwała nr XXII.142.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r..pdf (189,83KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała Nr XXII.143.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r..pdf (211,53KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Walce
PDFUchwała Nr XXII.144.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r..pdf (169,46KB) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
PDFUchwała nr XXIII.145.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..pdf (373,97KB) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFUchwała nr XXIII.146.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..pdf (230,94KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała nr XXIII.147.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..pdf (266,49KB) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFUchwała nr XXIII.148.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..pdf (499,16KB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok
PDFUchwała nr XXIII.149.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..pdf (155,79KB) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2013 roku
DOCUchwała Nr XXIII.150.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..doc (65,50KB) w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
DOCUchwała Nr XXIII.151.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r..doc (41,00KB) w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
DOCXuchwała Nr XXIII.152.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r...docx (12,64KB) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013r.
DOCXUchwała Nr XXIII.153.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r...docx (12,49KB) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w  Krapkowicach




Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: 2012-03-30