Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Gminy Walce

Strategia Rozwoju Gminy Walce

Założenia do opracowanego programu
„Strategia Rozwoju Gminy Walce”

Rozwój lokalny to dążenie do polepszenia bytu dokonujące się przez świadomie ukierunkowany i zorganizowany proces, zawierający elementy sterowania, zarządzania i koordynacji działań różnych podmiotów dla wspólnego dobra. Podstawowymi
zasadami rozwoju lokalnego winny być:
· partnerstwo - czyli współdziałanie wszystkich stron na rzecz wspólnego dobra, jakim jest rozwój społeczny;
· oparcie się na zasobach lokalnych - zwłaszcza na ludziach z ich wiedzą, determinacją w działaniu, skłonnością do współpracy, ale również na posiadanym kapitale, położeniu geograficznym, itp.;
· myślenie strategiczne - czyli programowanie i wyznaczanie kierunków, koordynowane i kontrolowane przez społeczność lokalną.

Konsekwencją takiego myślenia jest opracowanie strategii rozwoju gminy, czyli sprecyzowanie misji, która będzie przyświecać w dążeniu do lepszego - jest to wytyczenie drogi, po której będziemy się poruszać z uwzględnieniem docelowych priorytetów rozwoju, celów strategicznych, celów operacyjnych czy konkretnych zadań.

Strategia rozwoju gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie 10-15 łat, w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, przy czynnym uczestnictwie aktorów publicznych i prywatnych, którzy pomagają w wyborze kierunków rozwoju i są istotnymi uczestnikami ich realizacji.
Budowa strategii sprowadza się do odpowiedzi na pytania:
- w jakim punkcie na ścieżce rozwoju znajduje się gmina,
- gdzie powinna się znaleźć w określonym momencie (za 10-15 lat),
- w jaki sposób osiągnąć pożądany stan?

Program Strategia Rozwoju Gminy Walce opiera się na doświadczeniach realizowanego w połowie lat 90-tych programu ~Strategie Rozwoju Gmin Śląska Opolskieg”. Był to projekt koordynowany przez Związek Gmin Śląska Opolskiego, realizowany w 12 wspólnotach międzygminnych (gminach sąsiadujących i współpracujących ze sobą, powiązanych więziami funkcjonalnymi - dziś tworzącymi powiaty), obejmujących większość gmin w województwie opolskim. Projekt zakładał opracowanie całościowych koncepcji rozwojowych wspólnot, które wynikały ze zintegrowanych wizji rozwoju oraz ustalonych celów strategicznych.

Proces planowania strategicznego w gminie Walce miał charakter uspołeczniony (partnerski) - powołana została do życia Rada Liderów Lokalnych Gminy, będąca reprezentacją środowisk społecznych, politycznych i gospodarczych. Rada Liderów spotykała się na warsztatach strategicznych, prowadzonych metodą moderacji wizualnej. Istotą prac Rady Liderów Lokalnych była wspólna ocena sytuacji gminy, wybór strategicznych kierunków i celów rozwoju, a w efekcie konkretnych przedsięwzięć służących realizacji tych celów.

Wybór takiego sposobu opracowania strategii rozwoju gminy miał na celu przede wszystkim:

• aktywizację środowisk opiniotwórczych w gminie dla celu nadrzędnego, którym jest rozwój gminy

• zapewnienie współpracy partnerskiej pomiędzy samorządem gminy a najważniejszymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami społecznymi

• upowszechnienie metody uspołecznionego planowania strategicznego

• pogłębienie wiedzy elit lokalnych na temat obecnej sytuacji gospodarczej, społecznej i ekologicznej gminy

• opracowanie trwałej koncepcji rozwoju lokalnego, akceptowanej przez najważniejsze na szczeblu lokalnym podmioty życia publicznego i gospodarczego.


Warunkiem powodzenia tak pomyślanego programu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce był przede wszystkim skład Rady Liderów Lokalnych, zapewniający reprezentatywność gminnych środowisk opiniotwórczych, a także ich otwartość, gotowość do współpracy, aktywność i uczestnictwo w całości projektu w całym okresie jego trwania.

Walorem opracowanej w taki sposób Strategii Rozwoju Gminy Walce jest wytworzenie atmosfery współdziałania już w fazie planowania strategicznego, osiągnięcie consensusu przez liderów społecznych, a co za tym idzie - akceptacja strategii przez liderów.
Wszystkie prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Walce toczyły się na warsztatach strategicznych Rady Liderów Lokalnych.

Rada Liderów Lokalnych to nieformalna struktura organizacyjna, stanowiąca zespół o charakterze roboczym, w której skład weszli ludzie zajmujący ważne stanowiska w życiu publicznym i gospodarczym gminy, reprezentujący różne środowiska, instytucje i podmioty gospodarcze.

W wyniku tych działań powstała Strategia Rozwoju Gminy Walce określająca główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie 10-15 lat, w zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to dokument stanowiący punkt wyjścia do opracowania szczegółowych programów rozwoju wybranych dziedzin życia społeczno - gospodarczego gminy. Zawarta w nim zintegrowana wizja rozwoju brzmi:
"Walce to gmina czysta i zasobne, spełniająca funkcje rolnicze i mieszkaniowe, otwarta na współpracę z innymi regionami i krajami, swoim mieszkańcom i przyjezdnym zapewnia wysoka jakość usług".

Na taką wizję rozwoju składają się następujące elementy:
· różnorodne i duże gospodarstwa rolne (agroturystyczne, ekologiczne),
· pełne wykorzystanie rolnictwa i zasobów dla przetwórstwa, czystość i dbałość o ochronę środowiska,
· pracowitość i gospodarność mieszkańców zapewniająca wysoki standard życia,
· dobre warunki dla osadnictwa,
· wielu młodych i wykształconych mieszkańców,
· wysoki standard infrastruktury technicznej,
· otwarcie na kraj, Europę i świat,
· pełen zakres i wysoka jakość usług,
· bogate życie kulturalne i sportowe każdej wsi.
· Cele rozwojowe w podziale na poszczególne dziedziny życia społeczno - gospodarczego to:


Ludność i osadnictwo
· stworzenie warunków zachęcających do pozostania w gminie (ograniczenie migracji),
· zatrzymanie młodych w gminie,
· aktywizacja społeczna mieszkańców,
· kultywowanie tożsamości regionalnej.


Środowisko, krajobraz, przyroda
· uregulowanie gospodarki ściekami,
· zmniejszenie tzw. niskiej emisji pyłów,
· zwiększenie powierzchni leśnej,
· wprowadzenie nowoczesnych technologii związanych z zagospodarowaniem śmieci,
· ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy.

Gospodarka i rynek pracy
· tworzenie miejsc pracy, także poza rolnictwem,
· rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
· pozyskanie kapitału i inwestorów,
· tworzenie rynku zbytu dla produktów rolnych (we współpracy z innymi gminami),
· wykorzystanie terenów komunalnych przeznaczonych do działalności gospodarczej,
· rozwój agroturystyki,
· zwiększenie dochodów gminy,
· gospodarcza aktywizacja mieszkańców - rozwój przedsiębiorczości.

Infrastruktura techniczna
· budowa kanalizacji sanitarnej,
· budowa i modernizacja dróg,
· zagospodarowanie opuszczonych obiektów i zabudowań gospodarczych,
· poprawa komunikacji w gminie i powiecie,
· stworzenie dobrego systemu informacji o gminie,
· zapewnienie dostatecznego zaopatrzenia w energię elektryczna,
· wprowadzenie niekonwencjonalnych (ekologicznych) nośników energii,
· opracowanie planu gazyfikacji gminy.

Infrastruktura społeczna
· dbałość o wysoki poziom opieki zdrowotnej w gminie,
· poprawa bazy szkolnictwa,
· modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych,
· poprawa jakości i zakresu usług dla mieszkańców,
· budowa sal gimnastycznych,
· rozwój sieci placówek gastronomicznych i miejsc noclegowych,
· tworzenie możliwości dla rozwoju turystyki weekendowej,
· tworzenie placów zabaw dla dzieci.

HTMStrategia Rozwoju Gminy Walce (37,11KB)


Uchwałą NR IX/61/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 23 września 2015 r. została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022.

 

W nowej Strategii wizja Gminy Walce zdefiniowana została w następujący sposób:

 

„Gmina Walce to wielofunkcyjny obszar konkurencyjnego rolnictwa,

rozwijającej się przedsiębiorczości i usług turystycznych.

Gmina Walce to ekologiczne i przyjazne środowisko życia

o wysokim standardzie infrastruktury i usług publicznych,

wspierające mieszkańców w realizacji ich aspiracji osobistych,

społecznych i zawodowych.”

 

Do realizacji przyjęto cztery obszary strategiczne, tj.

1. Potencjał endogeniczny,

2. Infrastruktura techniczna i społeczna,

3. Usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców,

4. Współpraca i promocja,

którym przypisano katalog pól operacyjnych wraz z proponowanymi kierunkami działania.

 

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie www.walce.pl w zakładce Strategia Rozwoju Gminy Walce.