Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projektowanie aktów normatywnych

Projektowanie aktów normatywnych określa:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy - Załącznik nr 3


ZASADY OPRACOWYWANIA PRZEZ URZĄD PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH WYDAWANYCH PRZEZ ORGANY GMINY

1. Projekty aktów prawnych organów Gminy uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy opracowują kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych, pod nadzorem Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza lub Skarbnika.
2. W przypadku gdy przedmiot projektowanego aktu prawnego należy do zakresu działania kilku jednostek organizacyjnych urzędu, projekt opracowują wspólnie przedstawiciele tych jednostek pod kierunkiem Sekretarza.
3. W przypadku gdy przedmiot projektowanego aktu prawnego obejmuje zmiany w budżecie Gminy, układzie wykonawczym lub planie finansowym jednostki - projekt opracowuje Skarbnik Gminy, na podstawie wniosków właściwych jednostek organizacyjnych.
4. Odpowiedzialnym za terminowe sporządzenie projektu aktu prawnego i jego zawartości merytorycznej jest kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu lub gminnej jednostki organizacyjnej. Osoba odpowiedzialna parafuje sporządzony projekt.
5. Projekt aktu prawnego powinien odpowiadać wymogom określonym w przepisach regulujących zasady techniki prawodawczej.
6. Parafowane przez osobę odpowiedzialną projekty aktów prawnych przedkładane są Sekretarzowi Gminy.
7. Sekretarz Gminy kieruje zaopiniowane i uzgodnione projekty aktów prawnych do akceptacji przez organ wykonawczy Gminy.
8. Projekty uchwał Rady Gminy zaakceptowane przez organ wykonawczy Gminy przekazane zostają na podstawie stosownego postanowienia za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego Przewodniczącemu Rady Gminy, który określa dalszy bieg prac nad tymi uchwałami.
9. Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych przygotowujący projekty aktów prawnych na polecenie Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza zobowiązani są referować zagadnienia związane z wprowadzeniem tych aktów na posiedzenia właściwych komisji Rady Gminy.
.