Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA

ZARZĄDZENIE  NR   Or.0050.113.2020

WÓJTA GMINY  WALCE

z dnia 30 września 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż

autobusu marki JELCZ - ZASADA

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Postanawiam sprzedać autobus marki: JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003, Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380 w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:

Przewodniczący:    Ewa Krasowska     

Członkowie:           Sonia Szablicka

                             Ilona Wyciślok

                             Joachim Kołodziejczyk

§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w  § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                           Załącznik Nr 1 do zarządzenia
                     Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce
                                                                                           z dnia 30 września 2020 r.

 

 

REGULAMIN  PISEMNEGO PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż autobusu jak niżej:  

 

JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003,

 Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380

 

§ 1.

Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem” jest Gmina Walce.

§ 2.

Gmina Walce  może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Ogłoszenie oraz warunki (regulamin) mogą zostać zmienione w każdym czasie.

§ 3.

W przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które złożą pisemną ofertę cenową.

§ 4.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie, co najmniej 3-osobowym.

§ 5.

  1. Przetarg prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”, chyb, że zostanie przetarg zamknięty bez dokonania wyboru.
  2. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponował najwyższą cenę nabycia samochodu.

§ 6.

 Po otwarciu ofert prowadzący przetarg podaje do wiadomości:

1) przedmiot przetargu;

2) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy złożyli pisemną ofertę i zostali dopuszczeni do przetargu;

3) zaoferowaną cenę składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.

 

§ 7.

1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:

1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;

     3) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;

     4) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

     5) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;

     6) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

 2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona, jako nabywca.

§ 8.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 9.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 10.

Ogłoszenie  o przeprowadzeniu przetargu zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na 14 dni  przed dniem przeprowadzenia przetargu.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

                                                                                   


 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce
z dnia  30 września 2020 r.

                                                                     

Gmina Walce

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż

n/w autobusu:

                                                 

JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003,

Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380

 

Cena wywoławcza wynosi 13.530,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych 00/100).

 

Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 20 października 2020 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty kupna do dnia 20 października  
2020 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47 -344 Walce, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta na kupno autobusu marki JELCZ - ZASADA”, która powinna zawierać:

  1. nazwę, adres oferenta i nr telefonu;
  2. proponowaną cenę nabycia brutto w PLN;
  3. datę sporządzenia oferty;
  4. podpis oferenta.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 Gmina Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 77 4667 548.

Samochód można oglądać w  siedzibie oddziału  firmy GTV Bus Kędzierzyn-Koźle ul. 24-go Kwietnia 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. kom. 694 422 802.

Warunki określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Walce w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż autobusu marki JELCZ – ZASADA.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce Nr Or.113.2020 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu.pdf (295,96KB)