Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Walce na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 76.827,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 886.432,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 963.259,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2020 roku”, który
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2020 rok obejmujące
dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej
uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu
Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 2.349.396,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwała nr XXIII.202.2020 Rady Gminy Walce z dnia 2020.pdf (2,22MB)