Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXIV/205/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

UCHWAŁA NR XXIV/205/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVI/137/2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Walce na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 109.335,62 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 526.235,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 416.900,25 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2020 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 1.932.495,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwała nr XXIII.205.2020 Rady Gminy WALCE z dnia 2020 w sprawie zmiany budzetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,55MB)