Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

                                                                                                                             Walce, dnia 26 listopada 2020 r.      

Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

I. Zamawiający: Urząd Gminy w Walcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach , Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach, Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, Publiczna Szkoła Podstawowa  w Walcach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu, Publiczne Przedszkole w Brożcu, Publiczne Przedszkole w Walcach, Gminny Zespół Oświaty w Walcach, Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, Publiczny Żłobek w Walcach

- jednostki organizacyjne GMINY WALCE

- w imieniu których działa Wójt Gminy Walce na mocy porozumienia oraz art. 7 ust. 4a ustawy z  dnia  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.  U. z 2020 r. poz.1342 ze zm.)

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843, zwanej dalej “Ustawą”) – zgodnie  z  art. 4 pkt  4)  Ustawy,  jej  przepisów nie stosuje się do „umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie  pracowniczymi  planami  kapitałowymi,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.  U. z 2020 r. poz.1342 ze zm.)”. Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm..).

kod CPV: 66131100-8                  nazwa kodu CPV: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór przez Zamawiających (zwanych w dalszej części również Zamawiającym) Instytucji Finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze. zm.) w tym:

1.1. Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK u Zamawiających, w tym:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK, w tym w formie online;
 • przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
 • opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z zamawiającym;
 • inne działania proponowane przez Wykonawcę.

1.2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK u zamawiających, w tym:

 • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
 • opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowaniaw uzgodnieniu z Zamawiającym.

1.3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK u Zamawiających , w tym:

 • dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
 • platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
 • niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
 • aplikacja dla Zamawiającego do zarządzenia PPK drogą elektroniczną.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

 • posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju;
 • posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
 • znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
 • nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.

2. Oferta musi zawierać szczegółowy zakres usług oferowanych przez oferenta w ramach zarządzania PPK z podaniem wysokości wynagrodzenia.

3. Dokument potwierdzający doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi- min. 3 lata.

4. Dokument potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.

5. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.

6. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.

7. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.

8. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK.

9. Oferta musi zawierać pełne dane teleadresowe oferenta (adres, nr telefonu, e-mail).

10. Projekt umowy o zarządzanie PPK wraz z oferowanymi elementami art. 10 ww ustawy.

V. Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką.
 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia  7 grudnia 2020 r., w Gmina Walce ul. Mickiewicza 18 47 – 344 Walce, Sekretariat pok. nr 9, osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego.
 3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Dostawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: „Wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)”

VI. Osoba upoważnione do kontaktu:

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Ilona Wyciślok, Marek Strączek

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Informujemy, że skontaktujemy się z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym.
 2. Oferujący nie stosuje przy zamówieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi kontrahentami, unieważnienia oferty w części lub w całości i niedokonania wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny.
 4. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa (oddzielnie z każdą jednostką).
 5. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze oferty podmiotom, których oferta nie została wybrana.
 6. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie określonym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.                                                          

PDFzapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie PPK.pdf (1,60MB)