Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/225/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

UCHWAŁA NR XXVI/225/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057) Rada Gminy Walce po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Roczny program współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk
 


PDFUchwala nr. XXVI.225.2020 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2020 w sprawie Przyjecia Rocznego wspopracy Gminy Walce z orgazniacjami pozarzadowymi.pdf (671,64KB)