Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/226/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodziżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXVI/226/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5.Rada posługuje się pieczęcią o treści: "Młodzieżowa Rada Gminy Walce".
2) w §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3.Kadencja Rady trwa 5 lat, począwszy od pierwszego posiedzenia Rady".
3) w §8 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:" 1)posiadająca status ucznia do ukończenia 21 roku życia".
4) w §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Mandat wygasa z momentem ukończenia przez ucznia 21 roku życia, ale pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego radnego juniora".
5) w §20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Radni - juniorzy powiadamiani są o sesji pisemnie na adres zamieszkania lub mailem w terminie 7 dni przed ustalonym terminem w przypadku sesji zwyczajnej i 3 dni przed ustalonym terminem w przypadku sesji nadzwyczajnej".
6) w §26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wybory są równe - każda osoba mająca status ucznia, która nie osiągnęła 21 roku życia ma jeden głos".

§ 2. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą znajdują zastosowanie do obecnej i następnych Kadencji Rady.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVI.226.2020 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodziezowej Rady Gminy Walce i nadaniaja jej stautu.pdf (167,90KB)