Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVI/227/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVI/227/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Walce na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVI.227.2020 Rady Gminy Walce z dnia 25.11.2020 w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.pdf (393,69KB)