Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.137.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 07 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

 

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:

 1. umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
 2. umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
 3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik do Zarządzenia

 

Nr  Or.0050.137.2020

Wójta Gminy Walce

z dnia 07 grudnia 2020 r.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert


Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2021 roku

 

I. Rodzaj zadania:

 Zadanie obejmuje: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:

 1. popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej klubów sportowych z terenu Gminy Walce;
 2. rozwój sekcji lekkoatletycznej oraz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców;
 3. propagowanie tenisa stołowego i ziemnego.


II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotację w 2021 r. w wysokości  130.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Walce.
 4. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.
 5. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta.
  W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert, środki przeznaczone przez Gminę Walce na realizację zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
 6. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
 7. Wspieranie wykonania zadania wraz z przekazaniem dotacji nastąpi po podpisaniu stosownej umowy o wsparcie realizacji zadania z wyłonionym oferentem.
 8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
 9. Dofinansowanie nie może przekraczać 97% całkowitych kosztów zadania.
 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w zawartych umowach. Wzór umowy ustalono w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 3. Szczegółowe zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

V. Termin składania ofert:        

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone według wzoru zawartego
  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).
 2. Oferty konkursowe na realizację zadań należy złożyć w formie pisemnej
  w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do  28 grudnia 2020 roku do godz. 14:00 z adnotacją:
  „KONKURS NA DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY WALCE NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18 (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
 3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Przed podpisaniem umowy do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status oraz umocowanie osób reprezentujących (zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym),
 • aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
 1. Kserokopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru  ofert:

 1. Wójt Gminy Walce powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Komisja konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym i przedłoży listę ocenionych ofert do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 3. Wójt Gminy podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 4. Lista podmiotów, które otrzymają dotację na realizację zadania zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Walcach, zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
 5. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
  1. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
  2. złożoną na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
  3. złożoną przez podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,
  4. podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
  5. poprawną od strony rachunkowej i kompletną w zakresie tabel kosztorysowych.
 6. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze oferty
  1. zgodność merytoryczna oferty z wymogami ogłoszenia o konkursie,
  2. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
  4. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  5. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem,
  6. wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków,
  7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 7. Złożona oferta powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ust. 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

VII. Zrealizowane zadanie publiczne:

W roku 2020 r. na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 120.000,00 zł


PDFOPP Sport.pdf (2,17MB)