Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXVII/234/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu

UCHWAŁA NR XXVII/234/2020
RADY GMINY WALCE

z dnia 9 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu


Na podstawie art.17 ust 1, pkt 3 oraz ust.2 pkt 3, art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Grocholubiu.


§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
2. kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie, ustalane zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy.
§ 3. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, pomoc w formie pobytu w Klubie „Senior+” w Grocholubiu jest odpłatna w granicach wysokości określonej w poniższej tabeli, nie wyższej niż pełny koszt tego pobytu.

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu uczestnika w wyrażona w % w stosunku do stawki dziennej pobytu w Klubie „Senior+”
Osoba samotnie gospodarująca
Osoba w rodzinie
do 200% 0% 0%
powyżej 200% do 300% 1% 2%
powyżej 300% do 400% 2% 3%
powyżej 400% 3% 4%


§ 4. 1 Odpłatność ustala się za każdy miesiąc pobytu w Klubie „Senior+” zgodnie ze stawką dzienną pobytu.
2. W przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu.
3. Stawka dzienna pobytu ustalana jest na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania uczestnika Klubu „Senior+”.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika Klubu „Senior+” stanowi iloraz kwoty planowanych w danym roku kalendarzowym kosztów utrzymania Klubu „Senior+” i liczby miesięcy oraz liczby uczestników tego klubu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwala nr. XXVII.234.2020 Rady Gminy Walce z dnia 09.12.2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w Klubie Senior + w Grocholubiu.pdf (185,71KB)